Algemene Voorwaarden Thijs-Design

Artikel 1. Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Thijs-Design en de afnemer met betrekking tot het leveren van een website en bijbehorende diensten en producten. Afnemer verklaart hiermee dat hij kennis heeft genomen en akkoord gaat met onderstaande artikelen. Thijs-Design heeft het recht om op elk moment de Algemene Voorwaarden te veranderen, ingegeven door wettelijke bepalingen dan wel technische ontwikkelingen en/of wijzigingen aan de vorm van een product. Eventuele wijzigingen zal Thijs-Design bekend maken via de website www.thijs-design.nl

Artikel 2. Omschrijving van begrippen

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud, de volgende betekenis:

2.1 Algemene Voorwaarden:

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Thijs-Design en afnemer waarop Thijs-Design deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 CMS:
Content Management System, het systeem waarmee de content van de website beheerd wordt.

2.3 Content:

Inhoud van de website zoals teksten, video’s, foto’s en andere vormen van communicatie uitingen, die door Thijs-Design in opdracht van afnemer dan wel door afnemer zelf of door derden op de website wordt geplaatst.

2.4 afnemer:
De wederpartij met wie Thijs-Design een overeenkomst heeft gesloten.

2.5 Thijs-Design:
Thijs-Design is als handelsnaam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Thijs van Uden Design, gevestigd op de Molenstraat 24, 5735BM Aarle-Rixtel. 
2.6 Thijs-Design content:

De door Thijs-Design op de website geplaatste content (niet afkomstig van afnemer), zoals teksten, video’s, foto’s en andere vormen van communicatie uitingen.

2.7 Domeinnaam: het adres waarop de website van een klant op het internet gevonden kan worden, eventueel gekoppeld aan emailadressen.

2.8 Hosting: dienst waarbij ten behoeve van gebruiker informatie en bestanden Algemene voorwaarden Thijs-Design

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Thijs-Design en de afnemer met betrekking tot het leveren van een website en bijbehorende diensten en producten.

3.2 De Algemene Voorwaarden worden voor het sluiten van de overeenkomst aan de afnemer beschikbaar gesteld.

3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene (inkoop)Voorwaarden uitgesloten.

3.4 Er kunnen aanvullende voorwaarden gelden voor bepaalde producten en/of diensten.

3.5 In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

4.1 Alle door Thijs-Design gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk nadrukkelijk anders is aangegeven.

4.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afnemer een door Thijs-Design ter beschikking gesteld bestelformulier volledig invult en de daarbij gestelde voorwaarden aanvaard.

4.3 Thijs-Design stuurt de afnemer altijd per e-mail een bevestiging van de Overeenkomst.

Artikel 5. Dienstverlening

5.1 Thijs-Design probeert altijd de website in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden te leveren.

5.2 Thijs-Design probeert altijd het product of de dienst te leveren binnen de overeengekomen termijn. Echter dienen alle leveringstermijnen slechts als richtlijn en zijn dus nooit fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3 Thijs-Design heeft het recht de dienstverlening te beperken of tijdelijk buiten gebruik te stellen voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden, zonder dat afnemer recht heeft op schadevergoeding. Algemene voorwaarden Thijs-Design

5.4 Thijs-Design heeft het recht de dienstverlening aan te passen en/of te verbeteren aan veranderingen in de techniek, zonder dat afnemer recht heeft op schadevergoeding.

5.6 Thijs-Design probeert altijd tijdelijk opschortingen en/of verandering aan de dienstverlening zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen maar kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen/schade opgelopen door de opschortingen en/of veranderingen.

Artikel 6. Verplichtingen afnemer
6.1 afnemer zal zich opstellen en gedragen volgens hetgeen van een zakelijke relatie verwacht mag worden. afnemer zal onder meer Thijs-Design alle benodigde gegevens verlenen die noodzakelijk zijn voor uitvoeren en opleveren van de producten/diensten.

6.2 afnemer verklaart dat alle gevraagde informatie en gegevens naar waarheid zijn verleend.

6.3 afnemer stelt Thijs-Design zo snel mogelijk op de hoogte in het geval van wijziging van belangrijke gegevens.

6.4 afnemer heeft niet het recht de Overeenkomst over te dragen aan derden tenzij Thijs-Design hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft verleend.

6.5 Het verboden voor de Afnemer om producten en/of diensten te gebruiken die in strijd zijn met de Nederlandse Wet.

6.6 afnemer behoedt Thijs-Design volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding met betrekking tot werkzaamheden die door Thijs-Design zijn verricht.

Artikel 7. Betaling

7.1 afnemer betaalt de in de overeenkomst vermelde prijs voor bestelde diensten en/of producten. Alle bedragen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk vermeld, gesteld in euro’s en exclusief BTW.

7.2 De vergoedingen kunnen bestaan uit maandelijkse verschuldigde bedragen en/of eenmalige verschuldigde bedragen.

7.3 De maandelijkse vergoedingen dienen te worden voldaan via een automatisch incasso waarvoor afnemer vooraf uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven bij het afsluiten van de Overeenkomst.

7.4 Eenmalige vergoedingen worden apart gefactureerd. afnemer dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te hebben voldaan.

7.5 Indien de afnemer de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is afnemer in verzuim. De afnemer is verplicht vanaf de datum van verzuim eventuele bijkomende administratiekosten te betalen.

7.6 Indien de afnemer in betalingsverzuim is, is afnemer naast het verschuldigde bedrag en de vergoeding van eventuele bijkomende administratiekosten verschuldigd tot het vergoeden van alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Algemene voorwaarden Thijs-Design.

7.7 Indien afnemer na betalingsherinnering nog steeds niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, worden alle Producten waarop de wanbetaling betrekking heeft door Leverancier tijdelijk opgeschort.

Artikel 8. Ontwikkeling en oplevering website

8.1 Na bestelling van het website pakket neemt Thijs-Design contact op met afnemer omtrent de oplevering. In het geval dat afnemer een bestaande website situatie heeft zal Thijs-Design afnemer de benodigde informatie verstrekken die nodig is om een overstap naar Thijs-Design te maken.

8.2 afnemer verstrekt alle benodigde informatie voor om een eventuele overstap naar Thijs-Design mogelijk te maken.

8.3 Thijs-Design draagt zorg, zover de techniek Thijs-Design hier niet in beperkt, de website zo veel mogelijk in de huisstijl van afnemer in te richten.

8.4 Thijs-Design plaatst voorafgaand aan oplevering kosteloos Content afkomstig van afnemer voor maximaal 6 pagina’s.

8.5 De website wordt geacht te zijn geaccepteerd door afnemer wanneer de afnemer binnen de termijn van 5 werkdagen geen verzoek tot aanpassingen heeft ingediend en na afloop van de in artikel

8.6 Afnemer garandeert dat hij gerechtigd is alle verstrekte Content te gebruiken.

8.7 Afnemer garandeert dat alle Content en het gebruik daarvan niet in strijd is met de Nederlandse Wet- en Regelgeving en tevens geen pornografisch materiaal bevat en niet aanzet tot haat en/of geweld.

8.8 Thijs-Design is niet aansprakelijk voor eventueel verlies van Content door bijvoorbeeld technische storingen. afnemer is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van Content. Algemene voorwaarden Thijs-Design 8.

Artikel 10. Service en ondersteuning

10.1 afnemer heeft na oplevering van de website recht op ondersteuning. Ondersteuning kan bestaan uit bijvoorbeeld het verstrekken van voorlichting die betrekking heeft tot het CMS en/of andere vragen die betrekking hebben op de dienstverlening.

10.2 Thijs-Design is ten alle tijden gerechtigd de door afnemer gevraagde wijzigingen niet uit te voeren.

Artikel 11. Licentieovereenkomst software

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Software zullen altijd uitsluitend toekomen aan Thijs-Design en of haar licentiegevers. Afnemer kan nooit nimmer aanspraak maken op enige vorm van overdracht.

11.2 Gedurende de overeenkomst verleent Thijs-Design de afnemer een niet-exclusieve, niet overdraagbare, beperkte licentie voor het gebruik van de Software door afnemer, en alleen voor gebruik van haar organisatie, op de manier zoals beschreven in de Documentatie.

11.3 Het is afnemer niet toegestaan (en mag derden niet toestaan om) de gehele of delen van de Software of documentatie te modificeren, aan te passen, te vertalen, te sublicentiëren, te verhuren, of te leasen.

11.4 Het is afnemer niet toegestaan reverse engineering uitvoeren op de Software en mag de software op geen enkele wijze decompileren, disassembleren, of de broncode op enige andere wijze afleiden.

Artikel 12. Looptijd en beëindiging van overeenkomst

12.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De afnemer is gerechtigd op ieder moment de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van maximaal één maand opzegtermijn.

12.2 De looptijd wordt berekend van het moment van dat de overeenkomst wordt gesloten.

13.3 Indien Thijs-Design de keuzemogelijkheid biedt voor overeenkomsten van één of twee jaar en afnemer expliciet aangeeft de overeenkomst aan te willen gaan voor een periode van één of twee Algemene voorwaarden Thijs-Design jaar dan wordt na de duur van de overeenkomst de verbintenis automatisch omgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd.